19 מרץ 2019

 לכבוד:

כלל המנהלים

  חברים שלום,

                                             הנדון: עדכונים בדיני עבודה

הריני לעדכנכם במספר עדכונים שנכנסו לאחרונה לתוקף בתחום של דיני העבודה, כמפורט להלן.

חוק צמצום השימוש במזומן:

 חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק") נכנס לתוקף ביום 01.01.2019.

 1. מטרת החוק היא לקבוע הגבלות על השימוש במזומן ובשיקים סחירים, במטרה לצמצם את ההון השחור ולסייע במאבק בהעלמת מס והלבנת הון.
 2. החוק מגביל את העסקאות לגביהן ניתן להעביר תשלום במזומן, ובהתייחס לשכר עבודה נקבע, כי עוסק לא ייתן ולא יקבל תשלום במזומן כשכר עבודה אם הסכום עולה על סך של 11,000 ₪.
 3. עוד נקבע בהתייחס לשכר עבודה, כי לא ייתן עוסק תשלום בשיק עבר שכר עבודה, מבלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע. כלומר, השיק יירשם לפקודת העובד בלבד.

 הפקדות פנסיוניות- העברת דיווח הפקדות מקוון- גם בעסקים קטנים:

 1. ביום 01.02.2016 נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופות גמל), תשע"ד-2014, אשר מחייבות מעסיקים לדווח באופן מקוון על הפקדת תשלומים לקופת גמל, לקרן השתלמות או לביטוח פנסיוני של עובדיהם.
 2. כן נקבע כי יש להעביר את הדיווח במועד העברת התשלומים וכי הדיווח ייעשה במבנה אחיד שקבע אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, באמצעות רשומות דיגיטליות, לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני .
 3. חובה זו הוחלה בהדרגה בהתאם למספר העובדים בעסק והחל מחודש פברואר 2019 חובה זו חלה גם על מעסיקים קטנים, המעסיקים מעל 10 עובדים.
 4. חובת הדיווח במועד הפקדת תשלומים לקופת גמל, לביטוח פנסיוני או לקרן השתלמות לא תחול על מי שמעסיק עד 5 עובדים ומתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
 • המעסיק מסר לחברה המנהלת פעם אחת את פרטיו, את פרטי העובד ואת פרטי הקופה, והפרטים לא שונו.
 • סכום ההפקדה לעובד זהה לסכום שהופקד במועד הדיווח הראשוני.
 • המעסיק נתן לחברה המנהלת הוראה לגביית כספים בכרטיס אשראי או הרשאה לחיוב חשבון.
 • החברה המנהלת אישרה למעסיק לא לדווח במועד ההפקדה.

 תיקונים בחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954

א. היעדרות לצורך טיפולי פוריות:

 1. בהתאם לתיקון מס' 61 לחוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 (להלן: "התיקון לחוק"), שנכנס לתוקף החל מ- 6.2.19, עובדת הזכאית להיעדר בשל טיפולי פוריות, תהיה זכאית להביא בחשבון גם חלקי ימים שבהם נעדרה מעבודתה, ותהיה זכאית לתשלום שכר בשל היעדרות כאמור, תוך זקיפת השעות על חשבון ימי המחלה.
 2. היעדרות שעות בודדות לצורך טיפולי פוריות, מזכה את העובדת בתשלום דמי מחלה החל משעת ההיעדרות הראשונה– בשונה מימי מחלה רגילים.
 3. התשלום בעד חלקי ימי ההיעדרות יחושב לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובדת באותו יום אילולא נעדרה.
 4. היעדרות של חלקי ימים לא תעלה על 40 שעות בשנה לעובדת המועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה, או על החלק היחסי מ- 40 שעות כאמור, בהתאם לשיעור חלקיות המשרה.
 5. שיעור חלקיות המשרה יחושב כיחס שבין שעות העבודה של העובדת בחודש ובין מספר שעות העבודה בחודש במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה, או 182 שעות- לפי הנמוך.

ב. היעדרות לצורך בדיקות היריון:

 1. בהתאם לתיקון לחוק עובדת בהיריון זכאית לקבל מהמעסיק שכר עבודה מלא עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון, שנעשות על ידי רופא נשים, או בתחנה לבריאות המשפחה (או מחוץ לתחנה על פי הפניית התחנה), כגון: צילומי אולטרסאונד, בדיקות דם, בדיקת מי שפיר וכדומה.
 2. היעדרות זו אינה באה על חשבון מחלה או חופשה, ולמעסיק אסור לנכות את תקופת ההיעדרות מסך ימי המחלה או מימי החופשה השנתית שהעובדת צברה. דהיינו, שעות אלה משולמות על חשבון המעסיק.
 3. לפיכך, החל מיום-6.2.19 שעות ההיעדרות לגבי עובדת בהריון הינן:
 • עובדת במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתה, זכאית להיעדר עד 40 שעות בתשלום במהלך תקופת ההיריון.
 • עובדת במשרה חלקית זכאית להיעדר מעבודתה מספר שעות באופן יחסי לחלקיות משרתה.
 1. חשוב להדגיש כי החובה של המעסיק הינה לשלם עבור השעות בהן שהתה העובדת בבדיקה ולא מעבר לכך.
 2. עובדת שניצלה את מכסת השעות המלאה וזקוקה לבדיקות היריון נוספות, רשאית להיעדר מהעבודה לצורך הבדיקות על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית או המחלה הצבורים לרשותה, או להיעדר מעבודה, ללא תשלום שכר, עבור השעות או הימים שבהם נעדרה.
 3. יודגש כי זכות זו לא תגרע מזכות העובדת להיעדר מעבודתה על פי סעיף 7(ג)(1) לחוק עבודת נשים, אשר מקנה לעובדת זכות להיעדר מהעבודה בשל מצבה הרפואי נוכח ההריון, קרי- לצרכי שמירת היריון.

  אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

בכבוד רב,

שילת קריספין, עו"ד