18 יוני 2018

 לכבוד:

כלל המנהלים/מעסיקים

 

 חברים שלום,

                                 הנדון: התקשרות מול קבלני כוח אדם

 1. הריני להביא לידיעתכם, כי לאחרונה החלה אכיפה פלילית של חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996 (להלן:"החוק").
 2. במסגרת הביקורת נבדקת הן האגודה (הקיבוץ/ אגש"ח/ המושב/ האג"ק/ חברה/ מפעל או תאגיד בשליטתם) (להלן: "האגודה") שעובדי הקבלן מועסקים בחצריו וכן קבלן כוח האדם בעצמו.
 3. הפרת חוק זה עלולה לגרור הגשת כתב אישום (ובמקרה של הרשעה: רישום פלילי) נגד נושא משרה באגודה שהתקשרה עם קבלן כוח האדם וכן חיוב בקנסות בלתי מבוטלים.
 4. לפיכך, ראיתי לנכון להביא בפניכם מספר הנחיות מהותיות מכוח החוק:
 • יש לוודא שההתקשרות של האגודה נעשית מול קבלן שהוא בעל רישיון לעסוק כקבלן כוח אדם ממשרד העבודה. על קבלן כוח האדם להמציא לכם העתק מהרישיון. תעודת עוסק מורשה אינה מספקת מאחר ואינה עונה על דרישות החוק.
 • ככל והעובדים המועסקים ע"י הקבלן אינם תושבי ישראל- יש לוודא שהקבלן בעל היתר מיוחד לכך מאת שר הפנים.
 • יש לוודא שתנאי העבודה של העובדים המועסקים ע"י הקבלן מגובים בהסכם בכתב ביניהם (אשר העתק מההסכם נמסר לעובד), אלא אם כן חל עליהם הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי עבודתו של העובד אצל קבלן כוח האדם.
 • יש לוודא שכל אחד מעובדי הקבלן קיבל מהקבלן שכר ראוי עבור עבודתו- דהיינו, לא פחות משכר מינימום בתוספת תנאים סוציאליים ונלווים. לצורך כך, יש לדרוש מהקבלן להמציא אישורי רואה חשבון תקופתיים מהקבלן, לרבות תלושי שכר ודו"ח הפקדות פנסיוניות וכן לפקח כי עובדי הקבלן מקבלים את שכר עבודתם כדין.
 • יש להודיע לעובדי הקבלן כי הם יכולים לפנות לאגודה בכל מקרה שיש הפרת זכויותיהם מצד הקבלן.
 • יש לערוך הסכם התקשרות מסודר של האגודה מול הקבלן.
 1. אשוב ואדגיש, הסנקציה על הפרת החוק היא פלילית וכן אזרחית.
 2. ניתן להזמין ממשרדנו הסכם מזמין- קבלן כוח אדם העונה לדרישות החוק.
 3. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה.

בכבוד רב,

שיל"ת קריספין, עו"ד